Disclaimer & Voorwaarden

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Expo Communications BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Expo Communications BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Expo Communications BV. Expo Communications BV kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Expo Communications BV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Expo Communications BV garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Expo Communications BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Expo Communications BV behoudt zich het recht voor wijzigingen in de organisatie, logistiek, of voorwaarden door te voeren ongeacht of deze afwijken van de informatie die wij op de website vermelden. Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn de organisatoren niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Expo Communications BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

 

Deelnemers- en Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden
De voorwaarden voor bezoekers zijn vastgelegd in de Bezoekersvoorwaarden (zie bestand hieronder). Bezoekers verklaren bij aankoop van een ticket akkoord te zijn met deze voorwaarden.

Deelnemingsvoorwaarden
De voorwaarden waaronder aan Beurs Eigen Huis kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de Deelnemingsvoorwaarden (zie bestand hieronder). Deelnemers verklaren bij inschrijving akkoord te zijn met deze voorwaarden.

Privacy Statement Expo Communications BV

Actievoorwaarden & Spelregels winacties